condicions de compra

La titularitat d’aquest lloc www.ingridventura.com (d’ara endavant Lloc web), l’ostenta INGRID VENTURA RODRIGO (d’ara endavant “la Venedora”), i les dades de contacte de la qual són: DNI número 38833891R i domicili a aquest efecte al carrer Mossen Jacint Verdaguer, 1 3-2, 08310 Argentona (Barcelona).

Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí es faci esment) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc web i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix (d’ara endavant, Condicions).

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o usar aquest Lloc web, l’usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions generals d’Ús, incloent-hi la política de cookies, fent referència a la Política de Privacitat. En utilitzar aquest lloc web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un servei l’usuari consent quedar vinculat per les presents Condicions i per l’anteriorment esmentat.

1. L’USUARI: L’accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant, Usuari), per la qual cosa aquest accepta des que inicia la navegació en el mateix totes les Condicions aquí establertes i les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal que aplicació al present cas. L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest lloc web.

2. PROCÉS DE COMPRA: L’Usuari pot comprar el Lloc web pels mitjans i formes establerts. Per a això, haurà de seguir el procediment de compra establert durant el qual podrà afegir al carret, cistella o espai final de compra quants productes i/o serveis consideri. L’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita a l’efecte d’executar la seva compra. Posteriorment, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que s’ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei que serà considerat com a confirmació de la comanda realitzada. L’Usuari reconeix en el moment de la compra ser coneixedor i accepta de les condicions particulars del producte i/o servei en qüestió, indicant a manera enunciativa però no limitatiu: nom, pes, manera en què es durà a terme,…etc.

3. DISPONIBILITAT: Totes les comandes de compra rebuts per la Venedora a través del Lloc web es troben subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament d’aquests, la Venedora, es compromet a contactar a l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import per a aquest producte i/o servei.

4. PREUS I FORMES DE PAGAMENT: Els preus exhibits en el lloc web són els finals, en euros i inclouen els impostos corresponents. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda. Els mitjans de pagament acceptats seran: (i) Paypal; (ii) Pagament amb targeta de crèdit o dèbit. El cobrament d’aquest import no garanteix que la compra estigui realitzada.

5. LLIURAMENT: En els casos en els quals procedeixi realitzar el lliurament físic del ben contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit d’Espanya (Península i Balears). A l’efecte de les presents condicions es considerarà que s’ha produït el lliurament en el moment en el qual l’Usuari o un tercer indicat per aquest adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convingut.

6. DEVOLUCIONS: En el supòsit de tractar-se d’un bé amb suport físic, l’Usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals per a desistir de la compra realitzada en el Lloc web. El termini computarà des del lliurament d’aquest. En el supòsit de tractar-se d’un producte personalitzat, referit dret de desistiment desapareix sent coneixedor l’Usuari d’aquesta circumstància i acceptant-la en el moment de realitzar la compra corresponent. Per a exercitar aquest dret de desistiment al qual s’ha fet referència i quan aquest procedeixi, l’Usuari haurà de notificar la seva decisió amb una manifestació expressa i clara a la Venedora, dins del termini establert a aquest efecte i al mail: info@ingridventura.com. El reemborsament a l’Usuari serà mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat per aquest en el moment de realitzar la transacció inicial de compra. No es procedirà a realitzar cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d’aquest, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun mal després del lliurament. L’enviament serà a càrrec de l’Usuari.

7. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT: Excepte disposició legal en contra, la Venedora no acceptarà cap responsabilitat per: (i) pèrdues no atribuïbles a cap incompliment per part seva; (ii) perdudes empresarials (incloent lucre cessant); (iii) fallades tècniques per causes fortuïtes o d’una altra índole que impedeixin un normal funcionament del lloc web a través d’internet. Falta de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei; (iv) cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan es produeixi com a conseqüències que es troben fora del seu control raonable, és a dir, que es justifiquin en causa de força major.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT: la Venedora compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web ingridventura.com incloent entre altres les imatges i els textos dels articles, qualssevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, són propietat de la Venedora, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el previ consentiment de la Venedora. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la Venedora.

10. ACORD COMPLET: les presents condicions i tot el document a les quals aquestes facin referència constitueixen l’acord íntegre entre l’usuari i la Venedora en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, o acord anterior convinguda ja sigui de manera verbal o per escrit entre les mateixes parts.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: la Venedora podrà modificar en qualsevol moment les Condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre la Venedora i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Mataró.

Data de l’última actualització: 7 setembre de 2022.

ingridventura © 2022

design by parallax & cultiu