política de privacitat

RESPONSABLE DE LES DADES PERSONALS
Nom: Ingrid Ventura Rodrigo
NIF: 38833891R
Adreça: Jacint Verdaguer, 1 3-2, Argentona, 08310, Barcelona, Espanya
Correu electrònic: ingridventurabcn@gmail.com

 

Informem que el portal d’Ingrid Ventura compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) així com l’EL 3/2018, de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, normativa en matèria de protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 

PRINCIPIS PER AL TRACTAMENT
En el tractament de les dades personals aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de la normativa en matèria de Protecció de Dades personals:

 

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirem el consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics dels quals informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: sol·licitarem únicament les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són necessaris.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, informarem del termini de conservació corresponent
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat.

 

DADES SOL·LICITADES I FINALITAT DE TRACTAMENT
Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remetis directament o mitjançant el lloc web, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat sobre aquests. En aquest sentit, informem que les dades que ens facilites de manera voluntària són recopilats i tractats amb les següents finalitats:

 

Contacte

 • Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.
 • Enviar informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
 • Legitimació: la relació precontractual entre les parts.

 

Formulari de subscripció

 • Enviar informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics
 • Realitzar anàlisis i millores en l’enviament de mailing, per a millorar la nostra estratègia comercial.
 • Legitimació: consentiment del titular de les dades.

 

Contractació de productes i/o serveis (Clients)

 • Gestió i administració dels productes i/o serveis contractats.
 • L’elaboració del pressupost i seguiment del mateix mitjançant comunicacions entre totes dues parts.
 • Enviament d’informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
 • Enviament d’informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.
 • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
 • Realització de les transaccions que corresponguin.
 • Gestions de control i recobrament.
 • Legitimació: la relació contractual entre les parts.

 

Contractació de productes i/o serveis (Proveïdors)

 • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
 • Realització de les transaccions que corresponguin.
 • Gestions de facturació.
 • Legitimació: la relació contractual entre les parts.

 

Xarxes socials

 • Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat.
 • Relacionar-nos amb tu i crear comunitat.
 • Legitimació: l’atorgada a la xarxa social en qüestió. S’estarà a les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i hagin estat acceptades prèviament com a usuari.

 

CONSENTIMENT
Mitjançant la introducció de les dades, com a usuari atorgues el consentiment exprés i inequívoc, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat d’aquests, perquè procedim al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. També implica el consentiment a la transferència internacional de dades, degut exclusivament al fet que algun dels proveïdors o tercers que proveeixen serveis necessaris per al desenvolupament d’aquesta web estan situats en altres països.
El no facilitar les dades personals sol·licitades i el no acceptar la present política de protecció de dades (“casella de selecció” en el formulari) suposa la impossibilitat de gestionar els serveis (finalitats) esmentades anteriorment.

 

MENORS D’EDAT
Es fa exprés esment als menors de 14 anys, en relació al tractament de les seves dades personals. Els menors no podran accedir al present lloc web sense el consentiment dels seus pares o tutors. En aquest sentit, Ingrid Ventura no es fa responsable enfront de l’incompliment d’aquesta previsió.

 

DADES PERSONALS DE TERCERS
En Ingrid Ventura només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, deuràs amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT
Ingrid Ventura t’informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el teu consentiment. Com a encarregats de tractament, Ingrid Ventura té, entre altres, contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

 

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp), amb domicili en 675 Ponce de Leon Ocell NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, proporciona els serveis per a campanyes de màrqueting. Política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Disposa d’un acord de processament de dades amb clàusules tipus de la Comissió Europea i que es poden detallar en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

 

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.: empresa utilitzada per a gestionar els pagaments mitjançant targeta de crèdit en el lloc web. Situada en 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. Política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_es
Algun dels encarregats esmentats, tenen situats els seus servidors en països estrangers. Mitjançant la present política volem esmentar que procedim a realitzar (en aquests supòsits) les transferències internacions permitentes per a poder dur a terme el servei/funcionalitat que has sol·licitat salvaguardant en tot moment la seguretat de les teves dades i assegurant-nos que compleixen els requisits en matèria de protecció de dades contingudes en el RGPD.

 

 

DRETS RECONEGUTS
Ingrid Ventura garanteix en tot cas com a usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, podràs exercir els teus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça postal indicada en l’encapçalament i/o enviant un correu electrònic ingridventurabcn@gmail.com, indicant en l’assumpte: Drets ARC-POL, i adjuntant fotocòpia del teu DNI. Si ho requereixes, tenim a la teva disposició formularis per al correcte exercici dels teus drets. Procedim a detallar-te en què consisteixen cadascun d’aquests drets:

 • Dret d’accés: permet conèixer i obtenir informació sobre les teves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.
 • Dret de supressió: permet sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació del servei.
 • Dret d’oposició: permet evitar que no es dugui a terme el tractament de les teves dades de caràcter personal, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.
 • Limitació del tractament: permet sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: permet sol·licitar e envio de les dades que t’incumbeixin i que ens has facilitat a un altre responsable que ens indiquis (sempre que sigui tècnicament possible).
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

 

En el supòsit d’actuar com a representant del titular de les dades personals, serà necessari que acreditis aquesta representació mitjançant el seu DNI o signatura electrònica.
Al seu torn, com a usuari tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. Disposes d’informació addicional en el següent enllaç: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

També tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideres que poden haver-se vist vulnerats els teus drets en relació a la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

 

DURADA DEL TRACTAMENT
Les dades que ens has facilitat es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i/o durant el termini pel qual poguessin derivés responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimizació de les dades o destrucció total d’aquests. Si ho requereixes, disposem d’una taula amb el període específic de durada del cadascun dels tractaments realitzats.

 

NOTES ADDICIONALS
Ingrid Ventura es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.
Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pots posar-te en contacte amb Ingrid Ventura en l’adreça de correu electrònic mostrada en l’encapçalament.

ingridventura © 2022

design by parallax & cultiu